PODMÍNKY POUŽITÍ APLIKACE A PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK NAŘÍZENÍ EU 2016/679 GDPR Aplikace LetJob, LetJob.net od AG King s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Aplikace LetJob a letjob.net od společnost AG King s.r.o., se sídlem Hradska 854, Zlín, PSČ 76001, IČO 24263281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně oddíl: C, vložka: 82484 („dále jen Provozovatel“), vydává tyto Všeobecné podmínky pro Uživatele a Zprostředkovatele.

1.2 Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Všeobecnými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.letjob.net.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností AG King prostřednictvím aplikace LetJob a letjob.net pomocí kterého mohou zaměstnavatelé, zprostředkovatelé a další osoby („dále jen Zaměstnavatelé”) zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce po registraci a vytvoření profilu reagovat.

2.2 Služba je poskytována ze strany společnostiAG Kingzdarma nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Uživatelé, kteří mají zájem o registraci, mohou registraci provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného v rámci aplikace LetJob, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do aplikace LetJob. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2 Registrací Uživatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele.

3.3 Uživatel může svůj Účet v aplikaci LetJobkdykoli bezplatně zrušit/změnit prostřednictvím formuláře v nastavení Účtu Uživatele. Zrušením Účtu dojde k vymazání veškerých vložených informací či dokumentů.

3.4 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto heslo obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.5 Registrací v aplikaci LetJob Uživatel bez výhrady souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami pro uživatele

4. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE LETJOB

4.1 Používání některých Služeb je Uživatelům umožněno pouze na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do aplikace LetJob po celou dobu existence Účtu, nejdéle však po dobu provozování aplikace LetJob ze strany AG King.

4.2 Po provedení registrace bude Uživateli automaticky vytvořen Profil Uživatele za účelem jeho prezentace potenciálním Zaměstnavatelům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, koníčcích, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení. Profil Uživatele nabízí i možnost nahrání životopisu Uživatele. Profil má potenciálním Zaměstnavatelům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli.

4.3 V případě zadání údajů do Profilu Uživatele v aplikaci LetJob budou tyto informace zapsány automaticky a zobrazeny dalším uživatelům v nejkratší možné době v závislosti na technických možnostech systému.

4.4 Na základě Uživatelem vyplněných údajů nebo jeho aktivity v rámci aplikace LetJob je AG King oprávněn Uživateli zasílat oznámení a doporučení týkající se Uživatelem preferovaných pracovních pozic.

4.5 Provozovatel aplikace LetJob neodpovídá za činnost Uživatelů aplikace LetJobani za způsob jakým aplikace LetJob využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb aplikace Uživateli či třetími osobami.

4.6 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb aplikace LetJob. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb aplikace LetJob nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

4.7 Uživatel odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu či profilu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

4.8 Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce aplikace LetJob nebo dobrými mravy.

4.9 Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám aplikace LetJob.

4.10 Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživateli a nepřebírá tak žádné záruky za provedené práce, kvalitu, původ, dodání nebo zaplacení za práci či služby.

4.11 Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo v profilu uživatele, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému aplikace třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

4.12 Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů aplikace služeb LetJob ani za způsob jakým aplikaci LetJob využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

4.13 Za obsah Inzerátu odpovídá Uživatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Uživatel je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

4.14 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů, a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

4.15 V aplikaci LetJob se zobrazují reklamy poskytované třetími stranami/reklamními společnostmi. Tyto společnosti si vyhrazují právo používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách aplikace LetJob i o návštěvách jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

5. PŘEDPLATNÉ APLIKACE LETJOB BEZ REKLAM

5.1 Provozovatel nabízí placenou službu, která Uživateli vypne veškeré zobrazované reklamy, které jsou v aplikaci LetJob zobrazovány

5.2 Službu si můžete aktivovat po přihlášení v Nastavení aplikace LetJob

6. GDPR – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
6.2. Pro účely užívání aplikace LetJob mezi Uživateli, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Uživateli, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživateli při užívání aplikace LetJob.
6.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatelé užívají služby aplikace LetJob, a jejíchž smluvní stranou jsou Uživatelé, jako subjekt osobních údajů.
6.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
6.5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli zprávy, obsahující informace o novinkách, které aplikace LetJob nabízí.
6.6. Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.

7.Používání API

7.1 API pro přímé napojení LetJob je možné používat pouze se souhlasem LetJob.net, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese LetJob žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).

8:Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od LetJob.net

8.1Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2021.

9.2 Provozovatel si vyhrazuje právo všeobecné podmínky pro Uživatele měnit

cs_CZČeština