Smluvní podmínky pro inzerci na LetJob

1. Úvod

Společnost AG King s.r.o., se sídlem Hradska 854, Zlín, PSČ 76001, IČO 24263281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně oddíl: C, vložka: 82484 („dále jen Provozovatel“) je provozovatelem aplikace LetJob dostupné přes Google Play, Apple Store a přes webové rozhraní na adrese https://app.letjob.net (dále jen “Aplikace LetJob“) a internetových stránek na internetové adrese URL https://letjob.net/cz (dále jen “Web LetJob“). Uživatelům Aplikace LetJob jsou prostřednictvím Aplikace LetJob zobrazovány nabídky a poptávky práce (dále jen “оголошення“) inzerujících uživatelů Aplikace LetJob (dále jen “Inzerenti” nebo jednotlivě “Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

2. Popis služby LetJob

Aplikace LetJob je určena k zobrazování/vkládání Inzerátů práce/brigády/výpomoci a/služeb Inzerentů ostatním uživatelům Aplikace LetJob. Aplikace LetJob dále umožňuje uživatelům kontaktovat Inzerenta v případě zájmu o jeho nabídku nebo poptávku, ukládat si oblíbené inzeráty, využít plnohodnotný kalendář, který se umí propojit s kalendářem v počítači nebo telefonu. Službu Aplikace LetJob můžete používat zcela zdarma nebo využít placených služeb. Uživatelům se zobrazují Inzeráty v okruhu 50km podle zadané polohy.

3. Registrace uživatele

3.1. Vkládání Inzerátů mohou pouze Registrovaní uživatelé Aplikace LetJob.

3.2. Registrovaný uživatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby/společnosti, které zadá do Aplikace LetJob, a to zejména telefonní číslo a emailová adresa budou zpracovány Provozovatelem za účelu kontaktování Inzerenta případným uživatelem Aplikace LetJob, který má zájem (dále jen „Zájemce“) o Inzerát. Registrovaný uživatel dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoli u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele.

3.3. Registrací uživatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele (Osobní profil).

3.4. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití Účtu Uživatele Registrovaného uživatele nebo osobních údajů Registrovaného uživatele třetí osobou, pokud Registrovaný uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

3.5. Registrovat se do Aplikace LetJob jde pomocí účtu Google, účtu Facebook, účtu Apple nebo vytvořením samostatného účtu LetJob.

3.6. K vytvoření účtu je vždy vyžadována emailová adresa uživatele a platné telefonní číslo uživatele.

3.7. Registrace právnických osob a firemních klientů probíhá přes email info@letjob.net, kterým je po dohodnutí podmínek odeslán speciální odkaz určený pro registraci firem a je jim vytvořen Firemní Účet (Firemní profil).

3.8. Registrující se uživatel je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě/společnosti, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo a to i přesto, že využívá přihlášení pomocí účtu Google, účtu Apple nebo účtu Facebook. Provozovatel si vyhrazuje právo Registrovaného uživatele, jehož kontaktní/osobní údaje jsou nepravdivé nebo neaktuální, z Aplikace LetJob odstranit bez náhrady.

4. Smazání Účtu Uživatele

Účet Uživatele v Aplikaci LetJob můžete kdykoliv smazat. Odstranění účtu je trvalé, akce je nevratná a smaže se veškerý obsah a data, které Registrovaný Uživatel v aplikaci vytvořil. Provozovatel uchovává data po dobu určenou zákonem, než jsou úplně smazána.

  1. v Aplikaci LetJob stisknete  “tři tečky” (Více)
  2. v menu vyberte “Odstranit účet” 
  3. postupujte dle pokynů k odstranění Účtu Uživatele.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Inzerent je povinen inzerovat v Aplikaci LetJob pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci popsané odstavci číslo 6. těchto smluvních podmínek (dále jen “Pravidla pro inzerci”). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci změnit za podmínek dle článku 8.2. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci z Aplikace LetJob odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

5.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu.Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.

5.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

5.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu do Aplikace LetJob Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu v Aplikaci LetJob a ke způsobům užití v souladu s určením Aplikace LetJob a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

5.5. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených pro nabídku/poptávku práce/brigády/výpomoci a/nebo služby.

5.6. Provozovatel si vyhrazuje právo z Aplikace LetJob odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Smluvními podmínkami a Pravidly pro inzerci.

5.7. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené nabídce/poptávce práce/brigádě/výpomoci a/nebo službě.

5.8. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ práce/brigády/výpomoci nebo služeby.

5.9. Inzerent není oprávněn vkládat do Aplikace LetJob duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem a nebo Inzerát prostřednictvím kterého je nabízena shodná nabídka/poptávka práce/brigády/výpomoci a/nebo služby za obdobných podmínek a ve stejném místě výkonu práce. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované v Aplikaci LetJob nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty z Aplikace LetJob odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

5.10. Inzerent je v Aplikace LetJob při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, z Aplikace LetJob odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Aplikcí LetJob pro zadávání Inzerátu.

5.11. Inzeráty v Aplikaci LetJob jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto smluvních podmínkách.

5.12. Inzerentem vložený Inzerát je v Aplikaci LetJob zobrazován neomezenou dobu.

5.13. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát z Aplikace LetJob kdykoli odstranit/smazat. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Aplikace LetJob sekce Inzeráty a zároveň se nebude zobrazovat ani v Účtu uživatele (Profil uživatele) v záložce Inzeráty.

5.14. Přehled Inzerátů konkrétního Inzerenta se zobrazuje v Účtu Uživatele (Profil uživatele) v záložce Inzeráty. Registrovaný Uživatel má právo svoje inzeráty upravovat.

5.15. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím tlačítka „Kontaktovat“ umístěného v náhledu Inzerátu v Aplikaci LetJob. Zájemce bude nabídnuto „Zavolat“, „Zkopírovat číslo“, „Napsat e-mail“, „Zkopírovat e-mail“ a/nebo „Odkaz na Web“.

5.16. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem/Registrovaným uživatelem a Zájemcem/Uživatelem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu provedené nebo prováděné práce/brigády/výpomoci či a/nebo služby. Vztah mezi Inzerentem/Registrovaným uživatelem a Zájemcem/Uživatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce nebo zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za kvalitu, průběh a rozsah práce/brigády/výpomoci nebo poskytnutí služby a zaplacení za práci/brigádu/výpomoc a/nebo služby, stejně tak za legálnost právního vztahu (zaměstnanecký poměr, práce na částečný úvazek, práce na živnost, dohoda o provedené práce, dohoda o provedení činnosti, atd.) mezi Inzerent/Registrovaným uživatelem a Zájemcem/Uživatelem nese plně Inzerent/Registrovaný uživatel a Zájemce/Uživatel.

5.17. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit jejich zobrazování nebo zcela odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta/Registrovaného uživatele vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup do Aplikace LetJob, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.

5.18. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny v Aplikaci LetJob či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob, k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

5.19. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování v Aplikaci LetJob zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů v Aplikaci LetJob, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

5.20. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Aplikace LetJob do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných v Aplikaci LetJob.

5.21. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově Registrovaných Uživatelů ověřit platnost zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a ověřovacího emailu. V případě, že Uživatel zadá telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem nebo službou třetích stran (Google, Apple, Facebook) ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo registraci uživatele pozastavit do doby, než bude telefonní číslo a emailová adresa ověřena ze strany Provozovatele.

5.22. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Aplikace LetJob. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Aplikace LetJob, případně ztráty dat umístěných v Aplikaci LetJob.

5.23 Provozovatel si vyhrazuje právo smazat/odstranit Inzeráty a/nebo smazat/odstranit Uživatelské účty uživatelů a/nebo zamezit přístup do Aplikace LetJob, jestliže jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele a/nebo oprávněnými zájmy třetích osob a to bez náhrady a/nebo předchozího upozornění.

5.24. Uživatel Aplikace LetJob má povinnost si přečíst tyto podmínky a dodržovat je, stejně tak si hlídat změny v těchto podmínkách. Provozovatel nemá povinnost informovat Uživatele o nadcházejících změnách v těchto podmínkách. Provede-li provozovatel změnu těchto podmínek, změnu oznámí ten samý den na https://letjob.net/cz/blog/ (záložka “Novinky” na www.letjob.net).

6. Pravidla pro inzerci

6.1. Inzerent nesmí do Aplikace LetJob vložit inzerát propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty nabízející ilegální nebo nezákonnou činnost a to ani v náznaku, inzeráty pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na práce/brigády/výpomoci a/nebo služby, jejichž činnost je zakázána či omezena nebo která by byla v rozporu s právními předpisy. Takovéto inzeráty mohou být bez předchozího upozornění Inzerenta předány orgánům činným a/nebo Policii k prošetření.

6.2. Pokud je k nabídce/poptávce práce/brigády/výpomoci a/nebo poskytnutí služby nutné schválení, koncese nebo jiné povolení, je Inzerent oprávněn vložit inzerát do Aplikace LetJob pouze v případě, že mu takové schválení, koncese nebo jiné povolení bylo uděleno.

6.3. Pole „Název nabídky“, „Název poptávky“, „Podrobný popis“, „Další informace“, „Výhody, benefity“ a/nebo „Požadavky“ ani fotografie a/nebo jiné soubory připojené k inzerátu v Aplikaci LetJob nesmí obsahovat obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, telefonní číslo/čísla, číslo bankovního účtu ani jakékoli jiné kontaktní či identifikační údaje fyzických a právnických osob. V Aplikaci LetJob dále nesmí být zveřejňovány inzeráty obsahující kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo internetové stránky mimo pole, které jsou přímo pro tyto údaje určené.

6.4 Inzeráty obsahující nabídky/poptávky a/nebo reklamu na inzertní servery a aplikace se stejným zaměřením jako Aplikce LetJob jsou zakázány.

6.5. Aplikace LetJob výhradně slouží k nabídce/poptávce práce/brigády/výpomoci a/služby, jiné sdělení není přípustné.

6.6. Duplicitní vkládání inzerátů je zakázáno.

6.7. Je zakázáno vkládat inzeráty pomocí automatických nástrojů nebo importů.

6.8. Je zakázáno mazání inzerátů před vypršením doby jejich platnosti a zakládání nových inzerátů se schodným obsahem

6.9. Je zakázáno zakládání více účtů za účelem vytvoření duplicitní nabídky

6.10. Inzerent je povinen v Inzerátu uvést pravdivé a co nejpřesnější informace o nabídce/poptávce bez to skrytých okolností

6.11. Inzerát nesmí obsahovat vulgární, nevhodná a/nebo zavádějící slova, tvrzení a/nebo úmysly

6.12. Internetový odkaz na stránky nebo portál Inzerenta, který inzerent může zadat při zadávání inzerátu musí obsahovat validní SSL certifikát (https://). Stránky bez validního certifikátu SSL (http://) Vám nebudou fungovat.

7. Placené služby

7.1. Placené služby se řídí dle Ceníku služeb Aplikace LetJob, dostupné na internetové adrese (URL): https://letjob.net/cz/cenik/

7.2. Seznam placených služeb:

7.2.1. Služba „Odebrání reklam“ – služba odebere všechny reklamy, které se uživatelům zobrazují v Aplikaci LetJob na dobu neurčitou.

7.2.2. Služba „Zvýraznění a posunutí inzerátu” – zvolený inzerát u kterého je aktivována tato služba bude posunut na 10dní na Zvýhodněnou pozici, bude graficky upraven na dobu 10dní a doba zobrazování inzerátu bude prodloužena na 30dní.

7.2.3. Služba „Prodloužení platnosti inzerátu“ – Inzerátu se prodlouží doba zobrazování na 30dní od okamžiku aktivace služby.

7.3. Zvýhodní-li Inzerent svůj inzerát službou popsanou v článku 7.2.2. a 7.2.3 v průběhu doby, po kterou je inzerát v Aplikaci LetJob zobrazován, prodlouží se doba zobrazování Inzerátu na 30dní od okamžiku aktivace služby.

7.4. Zvýhodnění Inzerátu službou popsanou v článku 7.2.2. platí 10dní od aktivace Inzerentem, po uplynutí této doby se Inzerát v Aplikaci LetJob zobrazuje jako nezvýhodněný.

7.5. Zvýhodnění Inzerátu službou popsanou v článku 7.2.2. posune Inzerát na Zvýhodněnou pozici. Zvýhodněnou pozicí je první pozice ve výpise Inzerátů, a dále každá třetí pozice ve výpise Inzerátů.

7.6. Zvýhodněný Inzerát službou 7.2.2 zůstává ve výpisu Inzerátů v Aplikaci LetJob ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem se dříve zvýhodněný Inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.

7.7. Dojde-li ze strany Provozovatele k odstranění zvýhodněného Inzerátu nebo smazání Účtu Uživatele z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek, nevzniká Inzerentovi nárok na žádnou kompenzaci.

7.8. Dojde-li k technické nebo systémové chybě Aplikace LetJob, která zapříčiní, že nedojde k aktivaci služby popsané v článku 7.2.2. a 7.2.3 u Inzerentem vybraného Inzerátu, Provozovatel poskytne možnost zvýhodnění dalšího Inzerátu vkládaného Inzerentem stejnou službou u které nastala chyba. Finanční kompenzace není možná. Pro možnost zvýhodnění dalšího Inzerátu vkládaného Inzerentem je Uživatel povinen nás kontaktujte na email info@letjob.net.

7.9. Dojde-li k technické nebo systémové chybě Aplikace LetJob, která zapříčiní, že nedojde k aktivaci služby popsané v článku 7.2.1. do 7dnů od aktivace nebo Uživatel změní své rozhodnutí o nákupu v průběhu 14dnů od aktivace služby, uživatel má nárok na refundaci finančních prostředků za službu popsanou v článku 7.2.1. Vzniká-li Uživateli nárok na refundaci je Uživatel povinen nás kontaktujte na email info@letjob.net. Po uplynutí 14dnů od data aktivace služby popsané v článku 7.2.1. nemá Uživatel nárok na refundaci finančních prostředků.

7.10. Dojde-li k tomu, že se Uživateli služba popsaná v článku 7.2.1. přestane zobrazovat, ať už vlivem technické nebo systémové chyby nebo přeinstalováním Aplikace LetJob nebo změnou zařízení Uživatele, Uživatel má nárok na Obnovení předchozího nákupu a služba 7.2.1. si znovu aktivovat. Obnovení může provést v Menu aplikace “tři tečky” v záložce Obnovit předchozí nákup. Obnovu nelze provést došlo-li ke smazání Účtu Uživatele popsané v článku 8.1., článku 7.7., článku 5.23. nebo odstavci 4 těchto podmínek.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu v Aplikaci LetJob a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu dvou let do Aplikace LetJob nepřihlásili.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit tyto Smluvní podmínky, jakož i Ceník služeb Aplikace LetJob dle článku 7.1.

8.3. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 10.6.2022

ukУкраїнська